Samen actief leren

De Driehoek is een jenaplanschool en werkt vanuit de jenaplanvisie. Hoewel de uitgangspunten, neergelegd in een twintigtal basisprincipes, voor alle jenaplanscholen hetzelfde zijn, is de uitwerking en inpassing in iedere school verschillend.
Echter, het belangrijkste uitgangspunt is en blijft : ieder kind is uniek.
Hoewel jenaplanonderwijs op zich natuurlijk al een concept voor een school is, hebben we toch gemeend het concept wat meer te specificeren in een duidelijke missie, het zogenaamde plusconcept, die als kapstok dient voor alles wat in en rond onze school gebeurt. Deze missie zal voor De Driehoek zijn:


Samen Actief Leren

 
De 3 componenten samen geven goed weer waar wij als Driehoek voor willen staan. In 3 stukjes wil ik u uitleggen wat iedere component voor de school betekent.
 
Samen
Het samenwerken tussen kinderen wordt voortdurend gestimuleerd. Kinderen worden in de gelegenheid gesteld samen met anderen te trainen en aan onderwerpen te werken. Samen is hier ook: een gemeenschappelijk thema op diverse manieren in groepjes uitwerken en verslag aan de gehele groep doen, zoals dat binnen de wereldoriëntatie gebeurt. Samen is ook elkaar helpen en samen kleine probleempjes oplossen en bovenbouwers die kleuters helpen bij de lunch en de onderbouwers bij het lezen. Samen is het samen beleven van de weeksluiting, het zomerfeest en de kerstviering. Samen is het delen van ervaringen in een kring aan het begin van de schooldag. Maar samen is ook de samenwerking met ouders, die belangrijk is om het onderwijsaanbod op school breed te houden. Denk maar aan koken, werken in de schooltuin, begeleiding bij het continurooster, de crea-middag, maar ook de stamgroepouders, etc, etc.
Kortom, het begrip “samen” valt niet weg te denken uit het onderwijs op De Driehoek, en dat willen we ook niet. Sterker nog, we willen hier graag aan herkend worden.
 
Actief
De Driehoek wil zich opstellen en profileren als een actieve school. Een school waar niet alleen uit boeken en methodes geleerd wordt, waarbij de kinderen zich meer als consument gedragen, dan dat ze actief bezig zijn met leren. Kinderen worden op De Driehoek uitgedaagd zelf hun onderzoeksvragen te formuleren en daarmee aan de slag te gaan M.n. binnen de wereldoriëntatie komt dit aspect goed tot zijn recht. Wat wil ik weten van een vlinder en wat zie ik als een rups in de klas verandert in een vlinder?
Actief wil ook zeggen, dat het niet de groepsleider alleen is die ideeën en strategieën ontwikkelt en antwoorden geeft, maar door de goede vraagstelling juist de kinderen in staat stelt dit te doen.
Actief wil tevens zeggen, dat er op school niet alleen uit boeken gewerkt wordt. Kijken en werken in de tuin, i.p.v. een uitleg over bloembollen via een foto of een bordtekening.
We gaan er ook opuit. Een project over dieren zonder een bezoek aan een dierentuin is een gemiste kans. Een geschiedenisles op school, terwijl in het Archeon gezien en ervaren kan worden hoe het leven in een bepaalde tijd was, en waar kinderen visuele antwoorden op hun vragen krijgen? Dit is tevens het verschil tussen een schoolreisje en een excursie.
Op De Driehoek proberen we juist dit actieve leren steeds verder te ontwikkelen.
Actief is tenslotte ook de actieve inbreng van ouders bij creamiddagen, vieringen, koken, techniek, schooltuin, etc., etc. en de deelname aan voor de scholen georganiseerde sportactiviteiten, het bezoeken van theatervoorstellingen. Om zodoende een zo breed mogelijke ontwikkeling van kinderen te kunnen bewerkstelligen.

Leren
Leren is belangrijk op De Driehoek. Leren wordt gezien als een niet eindig proces dat plaats vindt op vele gebieden, manieren en niveaus. Kinderen leren op De Driehoek goed rekenen en lezen, en de Nederlandse taal beheersen, en teksten begrijpen. Ze leren over de aarde en over de geschiedenis. Maar ook leren ze over techniek, koken, werken in de schooltuin, oefenen voor de weeksluiting. Ook samenwerken, werken aan zelfstandigheid en verantwoordelijkheid vallen onder leren. Een ruzietje in de pauze op het schoolplein kan als negatief ervaren worden, maar ook als kans om te leren juist te handelen in een dergelijke situatie. Kinderen leren, in de ruimste zin van het woord, om later actief aan de maatschappij te kunnen deelnemen. Als je er als school voor kiest daar een actieve rol in te spelen, dan kan leren zich nimmer beperken tot de bekende schoolse vakken.
We willen met deze component aangeven dat leren op De Driehoek heel erg belangrijk is.