Medezeggenschapsraad

 
 

Medezeggenschapsraad (MR)


Wat is de MR?
De MR is een vorm van overleg op school die in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) is vastgelegd. Elke school is verplicht een MR in te stellen. In de MR van de Driehoek denken en praten ouders en teamleden van beide locaties mee over het beleid op school. Zij adviseren de schoolleiding hierin.
In contacten met de MR vertegenwoordigt de directeur ‘het bevoegd gezag’ oftewel het bestuur van Stichting OPOD. OPOD is Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht en is de paraplu waaronder de 15 openbare scholen in Dordrecht vallen.


Hoe wordt de MR samengesteld?
In de MR zitten ouders en groepsleiders. De ouders worden samen de ‘oudergeleding’ genoemd, de teamleden worden ‘personeelsgeleding’ genoemd. Van elke geleding zitten er evenveel leden in de MR, dus evenveel ouders als teamleden. Op Driehoek heeft elke geleding 4 leden, dit aantal hangt samen met het aantal leerlingen dat de school heeft. Ondanks de samenwerking worden de leden van beide geledingen apart gekozen. Ouders worden gekozen door de ouders, uit de ouders. Personeelsleden worden gekozen door en uit het personeel.

Welke onderwerpen behandelt de MR?
In de MR wordt over allerlei verschillende onderwerpen gesproken. Bijvoorbeeld over het eigen karakter van het Jenaplan-onderwijs op onze school, de leermethodes, de samenstelling van het team en het aannemen van nieuwe personeelsleden, de financiële planning en verantwoording, maar ook over communicatie, feesten of buitenschoolse opvang. Over allerlei zaken die op school belangrijk zijn, overlegt de MR met de schoolleiding (directeur Gert Visser) en adviseert deze. In veel gevallen is ook instemming van de MR nodig voordat een wijziging op school doorgevoerd kan worden.


Wat hebben de ouders en teamleden van de Driehoek aan de MR?
De MR biedt ouders en teamleden de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op het beleid op de Driehoek. Ouders en teamleden kunnen hun vertegenwoordigers in de MR aanspreken als zij suggesties, vragen of klachten hebben over beleid op school. Het kan gaan over allerlei onderwerpen die met school te maken hebben, maar in principe niet over puur individuele punten. Bijvoorbeeld: een vader en moeder met een vraag over tegenvallende resultaten van hun kind of over een gat in de knie van het kind, richten zich niet tot de MR; wanneer (meer) ouders vragen hebben over lesmethoden of over de veiligheid op school, zouden zij wel contact kunnen zoeken met de MR.


Leden van de MR?
De namen en contactgegevens van de leden van de MR zijn ook in de schoolgids te vinden.


Ouders

Claudia vd Ven (voorzitter)  cnbehr@gmail.com ( moeder van Jim in de onderbouw )
 

Anouk van Hattum ( moeder van Reza in de onderbouw )

Danielle Vol ( moeder van Sem in de onderbouw )

 

Namens het team

Pascalle Haddad (secretaris)

Loes Schroots

Pauline van den Ende

Gert Visser - Directeur

 

GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad)

Claudia vd Ven (namens de ouders)

Pauline van den Ende ( namens tem )